Kasutustingimused

Kõikidele minu hallatavatele veebilehtedele (reinaldudras.ee, blog.reinaldudras.ee ja reinaldudrasfamily.ee, edaspidi “Veebisaidid”) pakub juurdepääsu ainuisikuliselt Reinald Udras. Kooskõlas Eesti Vabariigi seadustele, kehtivad nendes järgmised tingimused:

1. Üldine

Nende Veebisaitide kasutamisega nõustute, et need kasutustingimused, mis jõustuvad kohe pärast Veebisaitide esimest kasutamist, on seaduslikult seotud. Käesolevad kasutustingimused kehtivad kõikide Veebisaitide kasutajate, sealhulgas kasutajate kohta, kes on Veebisaitide video, sisu, teabe, teksti, piltide, graafika, fotode, heli- või videokunsti või muude materjalide kaastöötajad (edaspidi “Panustajad”). Kui Te ei nõustu kõigi järgmiste tingimustega seotud õiguslike kohustuste täitmisega, siis ärge külastage neid Veebisaite ega kasutage neid.

2. Intellektuaalne omand

Minu, minu liikmete või kolmandate isikute ning nende toodete ja teenuste identifitseerimiseks vajalikud nimed, pildid, ikoonid ja logod kuuluvad minule, minu liikmete ja / või kolmandate isikute autoriõiguse, disainilahenduse ja kaubamärkide alla. Käesolevas kasutustingimustes sisalduvat ei tõlgendata nii, et see annab vaikimisi või muul viisil õiguse kasutada minu, minu liikmete või mis tahes kolmanda isiku kaubamärki, disainilahendust või autoriõigusi.

3. Veebilehtede kasutamine

Te nõustute mitte kasutama, kopeerima, paljundama, reprodutseerima, avaldama, edastama, levitama, allalaadima, salvestama mis tahes andmekandjale, kohandama või muutma mis tahes viisil, avalikustama ega muul moel kasutama seda veebisaiti või selle osade sisu, nagu näiteks teatud funktsioone (edaspidi “Minu veebilehe sisu”) oma isiklikuks, mitte äriliseks kasutamiseks. Lisaks nõustute Te mitte kohandama, muutma ega looma Minu veebilehe sisust tuletatud tööd, välja arvatud teie enda isiklikuks mittekaubanduslikuks (mitteäriliseks) kasutamiseks. Mis tahes muu Minu veebilehe sisu kasutamine eeldab minu eelnevat kirjalikku luba.

Nõustute Veebisaite kasutama ainult seaduslikel eesmärkidel ja viisil, mis ei riku teiste isikute õigusi ega piira ega takista Veebisaitide kasutamist ja nautimist. Keelatud käitumine on ebamugavuste tekitamine mis tahes kasutajale, edastades ebameeldivat või solvavat sisu või häirides Veebisaitide vahelise dialoogi tavapärast voogu. Nõustute mitte koguma Veebisaitidelt isiklikku tuvastavat/tuvastatavat teavet, sealhulgas kontode nimesid, ega kasutama Veebilehtede poolt pakutavad võimalikke kontaktandmeid reklaami pakkumise ja müügitegevuse eesmärgil. Nõustute, et ei tegutse müügitegevusega, austades Veebisaitide panustajaid.

Te kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane või emantsipeeritav alaealine või Teil on õiguslik vanemate või eestkostja nõusolek ning olete täielikult võimelised ja pädevad aktsepteerima käesolevates kasutustingimustes sätestatud tingimusi (sh tingimusi, mis on sätestatud alltoodud punktis 4, kui kasutaja esitab panuse Veebisaitidesse).
Minu eelneva kirjaliku taotluse ja kirjaliku loa korral võib teatud Minu veebilehe sisu kasutada ajakirjanduslikel eesmärkidel.

4. Panustajad

Mis tahes panuse (sh teksti, piltide, graafika, fotode, heli või video) esitamisega nõustute käesolevas punktis 4 sätestatud sätetega, andes minule ülemaailmse, pikaajalise, mitte-eksklusiivse, üleantava ja tühistamatu õiguse kasutada litsentsi, reprodutseerida, muuta, redigeerida, lõigata, muuta, kohandada, tõlkida ja / või dubleerida subtiitreid mis tahes keeles, luua mis tahes tuletisinstrumente, avaldada, levitada, reprodutseerida, teha kättesaadavaks avalikkusele, edastada, salvestada, esitada, või reprodutseerida ning kasutada kõiki või osaliselt kogu oma panuse suhtes kehtivaid autoriõigusi ja avalikustamisõigusi ja / või kaasama osaliselt või täielikult (kaasa arvatud kohandamine ja / või nende tuletamine) kõigis teistes töös (sealhulgas mis tahes audiovisuaalses programmis) igas meedias, platvormis või tarkvaras (juba tuntud või hilisemas välja töötatud tarkvaras) kogu õiguste jaoks, mis võivad Teie panusel eksisteerida.

Teie panuse (te) üldised nõuded:

  • Panustajad peavad olema asjalikud, korralikud, hea maitsega, konstruktiivsed ja viisakad;
  • Reklaamimine, sponsoreerimine ja teised ärilised tegevused ei ole lubatud;
  • Puudub ebaseaduslik ja vastuoluline sisu: laimav, kuritahtlik, vulgaarne, kahjulik, ebamäärane, ebaviisakas, seksuaalselt orienteeritud, rassiliselt solvav või muul viisil ebasoovitav materjal või keel ei ole aktsepteeritav;
  • Puudub tahtlik kuritarvitamine. Näiteks pole sama või väga sarnaste panuste esitamine mitu korda lubatud. Kui Te kasutate korduvaid sisselogimisi teenuse või Veebisaitide ja teiste kasutajate häirimise eesmärgil, võib Teie kontode suhtes võtta kasutusele vastavad meetmed.

Panuse esitamisel annate garantii, et:

  • Teie panus on Teie enda algne töö ja see ei riku seadusi ja et Teil on iga õiguste valdaja ja / või üksikisiku selgesõnaline nõusolek, vabastamine ja / või luba panuseks, et kasutada ja teha iga sellise isiku nime oma panuses minule kättesaadavaks, võimaldada oma panuse (te) kasutuselevõtmist ja kasutamist kõikidel eespool nimetatud eesmärkidel käesoleval veebisaidil ja käesolevates kasutustingimustes ettenähtud viisil;
  • Te garanteerite, et kui kasutate panuseid ülaltoodud viisil, ei pea kumbki osapool tegema tasustamisele kuuluvaid täiendavaid kulutusi/kulusid;
  • Jätate kõrvale oma panusest igasugused moraalsed õigused, mis on mõeldud nende esitamiseks ja avaldamiseks mõnda veebisaidi ossa ja selle lisamiseks igasse töösse ja üldisemalt kõigisse eespool nimetatud eesmärkidesse;
  • Teil tuleb hüvitada minule, minu liikmetele või volitatud isikutele igasuguse tekitatud kahju eest ning olete vastutav liikme või kõikide volitatud isikute tekitatud kahjude eest, kahjude, vastutuse, nõude, nõudluse, kahju või kulude eest (sealhulgas kõik juriidilised tasud ja muud kulud), mis on tingitud Teie ülaltoodud üldnõuete ja / või garantii rikkumise tõttu. Olenemata eelnevast hüvitise kohustusest, mille eest jääte täielikult vastutama, jätan mina endale õiguse võtta ainuõiguslik kaitse ja võtta üle mis tahes asi.

Kui Te ei soovi minule anda eespool nimetatud õigusi ja / või kui Te ei suuda pakkuda minule ülalmainitud garantiisid, ei anna ma panustamise õigust Veebisaitidele. Ma jätan endale õiguse mis tahes põhjusel ilma eelneva nõusolekuta ja ilma eelneva teatamiseta igasuguse panuse kustutada ilma eelneva teateta või võtta mis tahes konto vastu mingisuguseid meetmeid.

5. Lahtiütlemine

Mina ei vastuta kahjude, sealhulgas kaudsete või otseste kahjude eest või kahjude eest, mis tulenevad kasutamisest või kasutuskõlbmatusest, andmete või kasumi saamisest lepinguosaluse, hooletuse või muu tegevuse tõttu, mis tulenevad Teie kasutamisest Veebisaitidel.

Minu veebilehe sisu, sealhulgas mina, nende toodete ja teenuste (või kolmandate isikute toodete ja teenuste) kohta käiv teave, nimed, pildid, illustratsioonid, logod ja ikoonid on Teile ja Teie isikuandmetele kasutamiseks ilma igasuguste avaldusteta ja mingisuguste garantiideta (kas otseselt või kaudselt seadusega), sealhulgas vaikimisi tagatud garantiid, mis rahuldavad kvaliteedi, sobivuse teatud eesmärgil, rikkumiste, ühilduvuse ja turvalisuse osas. Üritan tagada, et veebisaidid oleksid võimalikult ajakohased, kuid mina ei saa anda garantiid selles esitatud teabe täpsuse ja vääringu kohta.

Ma ei garanteeri, et Minu veebilehtedel sisalduvad funktsioonid on katkematud või vigadeta, vead on parandatud või et minu veebileht või selle serveri haldaja, kes teenust pakub, on viiruste- või vigadeta. Veebilehekülgede üksikkasutajate või kaastöötajate seisukohad on avaldatud ainult avalikkusele kuuluvate inimeste kohta ja ei pruugi olla minu või minu liikmete arvamused. Mina ja minu liikmed ei vastuta selle eest.
Lingid teistele veebisaitidele on lisatud selleks, et muuta veebisaidid võimalikult kasulikuks. Kuid ma ei osale nende tootmises ega vastuta nende lingitud veebisaitide teabe sisu ega täpsuse eest.

6. Lõplikud klauslid

Mina võin neid kasutustingimusi igal ajal muuta, avaldades muudatused veebis. Palun kontrollige regulaarselt neid kasutustingimusi, et tagada, et olete kursis minu tehtud muudatustega. Veebisaitide jätkuv kasutamine pärast muudatuste avaldamist veebisaitidel tähendab, et nõustute nende tingimustega, mida ajakohastatakse või täiendatakse, õiguslikult siduvateks. Kui mõni nendest tingimustest loetakse ebaseaduslikuks, kehtetuks või muul viisil võimatuks täita mis tahes riigi või riigi seaduste alusel, kus need tingimused on mõeldud, siis selles ulatuses ja selle jurisdiktsioonis, kus see termin on ebaseaduslik, kehtetu või mittekohustuslik, see lahutatakse ja kustutatakse käesolevatest tingimustest; Ülejäänud tingimused jäävad täielikult jõusse.

Need kasutustingimused (sh minu privaatsuseeskirjad ja muud veebisaidil avaldatud teated) on koostatud inglise ja eesti keeles. Kuigi tõlked mõnda sellistest tekstidest teistesse keeltesse võivad olla kättesaadavad, nõustute, et ingliskeelse ja eestikeelse versiooni ja muude tõlgete vahelise vastuolu korral on ülimuslik eestikeelne versioon. Kõik tingimused on reguleeritud ja neid tõlgendatakse kooskõlas Eesti seadusega. Eesti Vabariigi kohtutel on ainupädevus.

Viimati uuendatud: 8. juuli 2017